traducciones

Traducció

Traducció escrita

Un producte clàssic, però que pocs ofereixen amb un valor afegit: la correcció interna, tant lingüística com de format, abans de lliurar la traducció al client, la preparació de briefings terminològics i pautes lingüístiques abans de començar a traduir i la predisposició a implementar protocols extraordinaris de treball, com l’assessorament cultural en documents amb finalitat publicitària o la correcció tipogràfica de galerades d’impremta, un cop lliurada la traducció al client. A RC, deixem que el client triï entre una traducció objectiva o una traducció subjectiva.

Per a projectes de gran volum i amb un termini de lliurement just, organitzem equips de treball dirigits per un coordinador responsable, el qual en fa un seguiment complet i així en garanteix la qualitat i la coherència.

Traducció jurada

Dins de la traducció escrita, la traducció jurada mereix una menció a part. Quan el document a traduir està obligat a constituir-se en document oficial de curs legal per donar-ne fe pública davant de notaris, jutges, fiscals, advocats o institucions públiques com universitats, registres o ambaixades, posem a la vostra disposició els millors traductors jurats oficials del país, amb la seva signatura i segell reconeguts legítimament pel Ministeri d’Afers Exteriors i/o la Generalitat de Catalunya.

Correcció

Perquè la comunicació escrita sigui efectiva, és necessari que els textos redactats siguin clars i s’adaptin a les necessitats específiques de cada context. Moltes empreses disposen de personal qualificat per redactar informes en llengües estrangeres, especialment en català, però de vegades haurien de passar una revisió ortogràfica i d’estil.

A RC us ho fem dins de la millor relació qualitat-preu-producte. Un text ben redactat i ben escrit sempre serà sinònim de qualitat i contribuirà a la vostra bona imatge.

Implant lingüístic

Un producte nou creat a la mida justa dels temps que corren. L’implant o “traductor a casa” us garantirà sempre la màxima confidencialitat dels documents a traduir, corregir o transcriure, ja que no sortiran mai de la vostra oficina. Així mateix, podreu anar improvisant sobre el document original abans del redactat final, tot maximitzant el vostre temps de treball i utilitzant qualsevol programa informàtic per molt atípic que sigui.

RC sempre us enviarà el professional més capacitat d’acord amb la seva disponibilitat de temps, el camp temàtic d’especialització del document a traduir i la combinació lingüística requerida (sempre nadius).

Avaluació lingüística en seleccions de personal

Un producte dissenyat per donar resposta a la creixent demanda de personal lingüísticament qualificat i, sobretot, lingüísticament adaptat a les tasques específiques que desenvolupa cada persona en la vostra empresa. A RC només avaluem el perfil lingüístic del candidat, però ho fem amb el rigor i la certesa de 47 anys d’experiència.

El nostre nivell d’exigència s’avaluarà en cada cas particular a través de 5 fases de treball eliminatòries, predeterminades amb el client inicialment.

Cursos professionals a mida

RC us elaborarà un curs a mida per cobrir les vostres necessitats lingüístiques específiques i així desenvolupar-vos còmodament en l’àmbit internacional de la vostra professió, sobretot en l’àrea comunicativa, tant en l’expressió com en la comprensió oral.

Transcripcions

El nostre personal qualificat en estudis d’enregistrament i en programari adequats us transcriurà les vostres gravacions de reunions, ponències i presentacions a text escrit, i fins i tot us les traduirà, si escau.